خدا ذات گل و ذات قناریست 

خدا اثبات باران بهاریست 

خدا در گل خدا در اب و رنگ است 

خدا نقاش این جمع قشنگ است

خدا را می توان از خلسه فهمید 

خدا را در پرستش می توان دید 

خدا در باطن اباد شراب است

خدا در قعر چشمان تو خواب است

 خدا در هر نظر ایینه ماست  

همین حالا خدا در سینه ماست


دسته ها : شعر
1389/6/12 20:15
X